Zivs sagatavoA?ana kA�pinA?A?anai

MALKAS IZVA�LE

Malkas izvA�lei ir A�paA?a nozA�me. Parasti kA�pinA?A?anai izmanto sveA�us nesaturoA?us lapu kokus – alksni, kA?avu, A?beli, A�irsi, ozolu. BA�rza malka kA�pinA?A?anai nav piemA�rota, jo izdala pA?rA?k daudz darvas. TA?pat nevajadzA�tu izmantot skujkokus – tie rada kvA�pus un satur terpentA�nu, kas kaitA� veselA�bai. Ieteicams pievienot kA?du kadiA�a zaru ar visA?m ogA?m, tas zivA�m pieA?A�ir A�paA?u, pikantu aromA?tu.

Malkai jA?bA�t sausai, arA� zA?A?skaidA?m jA?bA�t sausA?m, bez pelA�juma. Slapja malka ar mizu satur miecvielas, kas sadegot iztvaiko un ar dA�miem nonA?k uz zivs A?das, radot rA�gtenu garA?u. TA?pat nedrA�kst izmantot krA?sotu, lA�mA�tu, finierA�tu koku, kas var saturA�t kancerogA�nas vielas.

ZIVJU TA?RA?A�ANA

Lai iegA�tu labu kA�pinA?jumu un lai pats kA�pinA?A?anas process nebA�tu sasteigts, liela nozA�me ir sagatavoA?anas darbiem. KA�pinA?A?anai izvA�las zivis, kas ir pareizi uzglabA?tas un nav bojA?tas. Ja zivis ir paA?u A�ertas, pirms veA?anas mA?jA?s tA?s notA�ra un ievieto ledA� vai aukstuma kastA�. MA?jA?s zivis uzglabA? ledusskapA� vai saldA�tavA?.

Zivis ir jA?izA�idA? tA�lA�t pA�c noA�erA?anas. Zivis uzA?A�A�rA? ar asu nazi, iedurot to no apakA?puses starp krA�A?u spurA?m no aizmugures uz priekA?u ap 1cm pirms A?aunA?m, lai neskartu zarnu. A�idA?jot zivis, jA?izA�em A?aunu loki, pretA�jA? gadA�jumA? kA�pinA?A?anas laikA? no A?aunA?m izdalA�sies asinis, atstA?jot pelA�kas svA�tras uz zivs A?das.

Ja zvA�A�as nav bojA?tas, tad zivis pirms kA�pinA?A?anas nav jA?tA�ra Ja zvA�A�as ir bojA?tas, tad zivis jA?notA�ra. Tad kA�pinA?juma krA?sojums bA�s vienmA�rA�gs. Parasti zivis tA�ra pirms uzA?A�A�rA?anas.

SA�LA?A�ANA

SA?lA�A?ana ir pA�dA�jais posms pirms kA�pinA?A?anas. TaA?u pA�c sA?lA�A?anas zivis ir kA?rtA�gi jA?nomazgA?, lai atbrA�votos no gA?otu un sA?ls paliekA?m. MazgA?jot, jA?izvairA?s sabojA?t zvA�A�as. Kad zivis ir noskalotas, tA?s ir jA?nosusina. Ja zivs bA�s slapja, tad dA�mi koncentrA�sies uz A?das, kas var kA�pinA?jumam pieA?A�irt rA�gtumu.

Sausai sA?lA�A?anai ieteicamA? recepte: 50-60 g sA?ls, 25-30 g brA�nA? cukura, 5 g maltu melno piparu uz 1kg zivju fileju. Filejas notur 36-48 stundas slA�gtA? traukA? ledusskapA�. A�ajA? laikA? zivis vismaz vienu reizi jA?apgrieA?. IzdalA�jies A?A�idrums nav jA?nolej.

Zivis var sA?lA�t piesA?tinA?tA? sA?ls A?A�A�dumA? (270 – 330 g sA?ls uz 1 litru sA?ls A?A�A�duma). PA�c sA?lA�A?anas zivis mA�rcA�. Aptuveni 3kg zivju filejas pA�c sA?lA�A?anas bA�tu jA?mA�rcA� 3 stundas 20 litros A�dens.

ZIVJU KA?PINA�A�ANA

Zivju kA�pinA?A?anai izmanto divus paA�A�mienus – auksto un karsto kA�pinA?A?anu.

AUKSTA� KA?PINA�A�ANA

AukstajA? kA�pinA?A?anA? zivis tiek turA�tas dA�mos zem 30′ C temperatA�ras. Augstais sA?ls saturs un samazinA?tais A�dens daudzums garantA�, ka kA�pinA?jumu bA�s iespA�jams saglabA?t ilgA?k. KA�pina parasti laA?us, jA�ras foreles, varavA�ksnes foreles, butes, makreles un siA?A�es. Auksti kA�pina gan pA�c sausA?s sA?lA�A?anas, gan pA�c sA?lA�A?anas sA?ls A?A�A�dumA?. Aukstai kA�pinA?A?anai nepiecieA?ams ilgA?ks sA?lA�A?anas laiks, zemA?ka kA�pinA?A?anas temperatA�ra (aptuveni 26 – 32′ C) un ilgs kA�pinA?A?anas laiks (1 – 5 dienas vai vairA?k nepA?rtrauktas kA�pinA?A?anas). Ja zivs ir pareizi pagatavota, to var uzglabA?t ledusskapA� pat vairA?kus mA�neA?us.

KARSTA� KA?PINA�A�ANA

Karstajai kA�pinA?A?anai ir nepiecieA?ams samA�rA? A�ss sA?lA�A?anas laiks. KA�pinA?A?anas temperatA�ra parasti ir aptuveni 32′ C pirmajA?s divA?s stundA?s un aptuveni 65′ C turpmA?kajA?s 4 – 8 stundA?s. Karsti kA�pinA?tas zivis ir mitras, viegli sA?A?as un pilnA�gi izsutinA?tas, bet tA?s var uzglabA?t ledusskapA� tikai daA?as dienas.

KarstA? kA�pinA?A?ana nozA�mA�, ka zivis tiek apdA�motas un zivs gaA?as temperatA�ra sasniedz 60′ C. KarstajA? kA�pinA?A?anA? pA�c zivs apA?A�A?anas ir nepiecieA?ama augsta temperatA�ra, lai zivs tiktu izsutinA?ta un iznA�cinA?tas iespA�jamA?s baktA�rijas. PA�c tam notiek bagA?tA�ga apdA�moA?ana, lai zivs iegA�tu zeltainu krA?sojumu, dA�mu aromA?tu un noteiktu garA?u. Karstai kA�pinA?A?anai ir divi veidi – karstA? sausA? kA�pinA?A?ana un karstA? mitrA? kA�pinA?A?ana. Mitro kA�pinA?A?anu izmanto tikai zuA?u kA�pinA?A?anai. Karsti kA�pinA?tas zivis uzglabA? ledusskapA�.

KARSTA� SAUSA� KA?PINA�A�ANA

A�ajA? gadA�jumA? zivis tiek ievietotas vA�l aukstA? kA�pinA?A?anas iekA?rtA?. ZivA�m vajadzA�tu apA?A�t 2 – 3 stundas vai arA� tik ilgi, lA�dz zivij parA?dA?s spA�dA�ga A?diA�a. SpA�dA�gA? A?diA�a apklA?j zivs virsmu un pasargA? no zivs dabA�gA?s sulas zuduma kA�pinA?A?anas laikA?. PirmajA?s divA?s stundA?s temperatA�rai nevajadzA�tu pA?rsniegt 32′ C. A�ajA? posmA? spA�dA�gA? A?diA�a izveidojas pilnA�bA? un zivs iegA�st zeltaini brA�nganu nokrA?su.

PakA?peniski palielinoties siltumam kA�pinA?tavA? ar atvA�rtA?m durvA�m, zivis vispirms apA?A�st. Tas parasti ir lA�dz 30 minA�tA�m. ApA?A�A?anas laiku ir iespA�jams ievA�rojami saA�sinA?t tajA?s iekA?rtA?s, kurA?s iemontA�ts ventilators.

Kad zivis apA?uvuA?as, krA?sns durtiA�as tiek aizvA�rtas. PA�c pirmajA?m 2 stundA?m kA�pinA?A?anas temperatA�ru palielina lA�dz 70′ C un kA�pina zivis vA�l 4 – 8 stundas. KA�pinA?A?anas ilgums ir atkarA�gs no zivs biezuma.

Ja kA�pina ar malku, tad A?A�ilas nedrA�kst bA�t pA?rA?k lielas un arA� ne par daudz uzreiz, jo siltums nedrA�kst kA?pt pA?rA?k strauji. Vispirms temperatA�ru kA?pina lA�dz 60 – 70′ C. PA?rA?k straujas siltuma palielinA?A?anas dA�A? var veidoties A�dens tvaiki.

KA�pinA?tavA? jA?sasniedz 110′ C temperatA�ra un jA?notur tik ilgi, lA�dz temperatA�ra zivs gaA?A? sasniedz vismaz 45′ C. AtkarA�bA? no zivju sugas, lieluma un to daudzuma A?is laiks ir atA?A�irA�gs. Ja zivis vai to gabali ir 300 – 350 g lieli, tad A?is laiks ir 15 – 20 minA�tes. GatavA�bu var pA?rbaudA�t, pavelkot zivi aiz muguras spuras. GaA?a ap spuru vairs nedrA�kst bA�t stiklaina, tai jA?bA�t baltai. Kad sasniegta A?A� gatavA�bas pakA?pe, temperatA�ru pamazA?m pazemina lA�dz 60 – 70′ C, lai kA�pinA?jums nepA?rkalstu.

Kad zivs ir izsutinA?jusies, sA?kas tA?s iekrA?soA?anA?s. Jau sutinA?A?anas laikA? zivis kA?A�st vairA?k vai mazA?k gaiA?i dzeltenas. Lai A?o toni pastiprinA?tu lA�dz zeltainam, gandrA�z izdeguA?o malku pA?rkaisa ar zA?A?skaidA?m vai A?A�eldu. AtstA?j vaA?A? tikai mazu spraudziA�u. KrA?snA� temperatA�ra pamazA?m krA�tas. Lai iegA�tu vajadzA�go un vA�lamo krA?sojumu, jA?rA�A�inA?s ar aptuveni 45 minA�tA�m.

KopA�jais kA�pinA?A?anas laiks, kas atkarA�gs no kA�pinA?tavas tipa, zivju daudzuma, to lieluma un laikapstA?kA?iem, ir aptuveni 120 minA�tes.

KARSTA� MITRA� ZUA�U KA?PINA�A�ANA

A�o paA�A�mienu izmanto tikai zuA?u kA�pinA?A?anai. A�ajA? gadA�jumA? kA�pinA?tavA? jA?bA�t vismaz 90′ C temperatA�rai jau pirms zuA?u ielikA?anas. 90′ C temperatA�ra jA?saglabA? vismaz 30 minA�tes, tad zutis ir gandrA�z gatavs. Pareizo temperatA�ru zutim ir viegli noteikt. KA�pinA?A?anas gaitA? zivij atveras vA�dera daA?a. Ja kA�pinA?tavA? ir pA?rA?k maz siltuma, atveru malas ieritinA?s uz iekA?u. Ja siltums ir pA?rA?k liels, tad vA�dera atveres satinas uz A?ru. Tad var saplA�st arA� A?da. TA?pA�c pirms ievietoA?anas kA�pinA?tavA? zuti samA�rcA�t remdenA? A�denA�. Tas padara zivs A?du elastA�gu. PA�c vA�dera daA?u atvA�rA?anA?s uz vA�l 30 minA�tA�m uguni pA?rber ar zA?A?skaidA?m, lai iegA�tu skaistA?ku krA?sojumu, un aiztaisa aizbA�dni. TemperatA�ru pakA?peniski pazemina lA�dz 60′ C, bet zuti atstA?j krA?snA� tik ilgi, lA�dz zivs sA?nu malas iegA�st vA�lamo zeltaino krA?sojumu.

KopumA? zutim kA�pinA?A?anas laiks ir divas stundas. Zutis ir gatavs, ja, viegli uzspieA?ot ar pirkstu uz muguras, tas viegli padodas un viegli arA� atgA�st formu. GaA?a vairs neizskatA?s stiklaina, bet gan balta.

  buy lynarol.