ES Fondi

ABAS kūpinātava > ES Fondi

2020.gada 1.jūlijā SIA “Linda-1”, sadarbībā ar LVMI “Silava”, ir uzsākusi
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1. “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” pasākuma 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” projekta īstenošanu “Jaunas pārtikas kūpināšanas tehnoloģijas izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (benzpirena) koncentrācijas samazināšanai kūpinātos gaļas produktos – “Blue smoke” (Nr. 1.1.1.1/19/A/092).

Pētījuma mērķis ir iegūt intelektuālā īpašuma tiesības un ekonomiskās priekšrocības, izstrādājot uz jaunākajām zinātnes atziņām balstītu jaunu pārtikas kūpināšanas tehnoloģiju, kas sastāvēs no kūpināšanas iekārtas ar automatizētu vadību un tai speciāli izstrādāta kurināmā, kas kompleksā veidā nodrošinās, ka pārtikas produktu kūpināšanas procesā izmantotie, koksnes dabīgas degšanas rezultātā iegūtie dūmi tiek radīti un kontrolēti tādā veidā, ka kūpinājuma produkcija atbilst EK noteiktajiem
kritērijiem attiecībā uz benzpirēna koncentrāciju, vienlaicīgi saglabājot gala produkta uzturvērtības un organoleptiskās īpašības.

Projekta kopējais finansējums: 617 503,51 EUR un to paredzēts īstenot līdz 2022. gada 31. decembrim.

X